Privacy statement

Omtrent dit privacy statement

Wij, Culligan hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Met privacywet bedoelen we de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de GDPR is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, ook wel de General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd.

Met dit privacy statement wil Culligan u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en wat uw rechten hieromtrent zijn. Door gebruik te maken van ons website www.culligan.be verleent u expliciet uw toestemming dat wij uw persoonlijke gegevens mogen verwerken.

De mogelijkheid bestaat dat dit privacy statement in de toekomst onderhevig is aan wijzigingen. Wij raden u dan ook aan om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere aanzienlijke inhoudelijke wijziging zal ook duidelijk gecommuniceerd worden.

 

Wie verwerkt uw persoonlijke gegevens

De website www.culligan.be is eigendom van:

Culligan
Noordkustlaan 16
1702 Groot Bijgaarden
België

Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt:

Wij, Culligan verbinden ons er toe dat wij enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Volgende persoonsgegevens worden verwerkt door Culligan: Identificatiegegevens:

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Culligan verzamelt persoonlijke gegevens om u een veilige, geoptimaliseerde en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Deze verzameling van persoonlijk gegevens kan worden uitgebreid naarmate u intensiever gebruik maakt van onze dienstverlening.

De gegevensverwerking is essentieel voor de werking van deze website en de daarbij horende diensten en/of geleverde producten.

Wij verwerken uw gegevens voor volgende doeleinden:

 • Het toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel
 • Het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • Facturatie en boekhouddoeleinden
 • Aanbieden van informatie
 • Leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen
 • Het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop
 • Het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening
 • Het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd
 • De detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen
 • Marketing doeleinden

Tijdens het bezoek van de website www.culligan.be worden er ook gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Het gaat om volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Herkomst van het bezoek
 • Vermoedelijke plaats van het websitebezoek
 • Tijdstip van het websitebezoek
 • Duurtijd van het websitebezoek
 • Merk en type van de gebruikte drager (computer, tablet of smartphone) gebruikt bij het websitebezoek
 • Gebruikte browser tijdens het bezoek van de website

Wanneer u de website bezoekt gaat u akkoord met deze inzameling van statistische gegevens, zoals hierboven vermeld.

De bezoeker verschaft zelf zijn persoonlijke gegevens aan Culligan en kan daardoor een zekere controle uitoefenen op de inhoud, volledigheid en correctheid van de gegevens. Wanneer mocht blijken dat de gegevens onvolledig of niet correct zijn dan behoudt Culligan zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent niet uit te voeren.

De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Culligan. Wij kunnen u verzekeren dat uw persoonlijke gegevens niet worden verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de gevraagde dienst. Deze onderaannemers zullen enkel uw gegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement. Culligan heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden.

 

Het gebruik van Cookies

Bij het bezoeken van de website www.culligan.be kunnen ‘cookies’ op uw schijf worden opgeslagen om de website beter te kunnen afstemmen op de behoeftes van de terugkerende websitebezoeker.

Deze cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te onthouden. Wij raden dan ook aan de cookies in te schakelen. Wenst u echter geen gebruik te maken van cookies en deze uit te schakelen dan verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Voor een verdergaande uitleg van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonlijke gegevens te verkrijgen en te verwerken verwijzen we naar ons cookiebeleid.

 

Uw rechten

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Culligan verwerkt uw persoonsgegevens steeds als een goede huisvader. Dit omvat onder andere het volgende:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens de gerechtvaardigde doeleinden omschreven in dit privacy statement.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit noodzakelijk en ter zake is, en bovendien niet overmatig is.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard zolang het nodig is voor het verwezenlijken van doeleinden zoals omschreven in dit privacystatement.

We hebben de nodige technische maatregelen genomen om de risico’s op een onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan tot een minimum te reduceren. Bij inbraak op haar informaticasystemen zal Culligan onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens

Nadat u het bewijs van uw identiteit hebt geleverd, beschikt u over het recht om van Culligan te vernemen of uw gegevens worden verwerkt. Indien uw gegevens voorkomen in onze bestanden dan hebt u het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u van uw recht op inzage gebruik wenst te maken, dan zal Culligan hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@culligan.be

Onvolledige of foutieve gegevens kunnen steeds worden gecorrigeerd. Het is aan de bezoeker om in de eerste plaats zelf onvolledige of foutieve gegevens aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitvoeren door contact op te nemen met ons. Culligan zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag.

Bovendien hebt u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten wissen binnen een redelijke termijn. Het “recht om vergeten te worden” kan echter slechts in de volgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden
 • Wanneer er geen enkele rechtsgrond bestaat voor de verwerking en de persoonsgegevens werden verzameld met toestemming
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen belangrijkere dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor het bewaren van uw bestaan. Onder “gerechtvaardigde gronden” wordt onder meer boekhoudkundige en andere wettelijke verplichtingen verstaan.
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verkregen
 • Wanneer de persoonsgegevens moeten gewist worden overeenkomstig een wettelijke verplichting

Culligan oordeelt zelf of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Recht op bezwaar tegen en het recht op de inperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen:

 • Tijdens de periode die nodig is voor Culligan om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren in geval van betwisting
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig verkregen zijn en u verzoekt van deze slechts beperkt te gebruiken in plaats van deze te laten wissen
 • Wanneer de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft voor rechtsvervolging.
 • Tijdens de periode die nodig is voor Culligan om te verifiëren of aan alle voorwaarden is voldaan om de persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt ten allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Culligan zal hierna de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Culligan dwingende gerechtvaardigde gronden kan aantonen voor de verwerking van de persoonsgegevens die voorrang krijgen op het recht van bezwaar.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Culligan zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@culligan.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt als bezoeker het recht om de persoonsgegevens die u aan Culligan hebt doorgegeven terug te ontvangen in een gestructureerde door machine leesbaar bestand. Bovendien hebt u het recht om de gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien de verwerking uitsluitend rust op toestemming van de gebruiker.

U kan uw recht op overdracht uitvoeren door contact op te nemen met ons. Culligan zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@culligan.be

Recht op het intrekken van toestemming van verwerking en het recht om klacht in te dienen

U hebt ten allen tijde het recht om toestemming tot verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit verandert echter niets aan de rechtmatigheid tot verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U kan uw recht op bezwaar uitvoeren door contact op te nemen met ons. Culligan zal uw persoonsgegevens aanpassen uiterlijk één (1) maand na uw aanvraag. De aanvraag kan gebeuren ofwel via aangetekende zending ofwel via e-mail naar het adres info@culligan.be

Bovendien hebt u ook het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Culligan bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.