Algemene voorwaarden waterverzachters 
Algemene voorwaarden waterkoelers

Algemene huur – en verkoopvoorwaarden NV Culligan Belgium (Waterkoelers)

Enkel de hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes, verhuur- of verkoopovereenkomsten, diensten en handelingen door de NV CULLIGAN BELGIUM (hierna Culligan). Elke overeenkomst of bestelling veronderstelt de aanvaarding door de klant van de exclusieve toepassing van deze voorwaarden, met – in voorkomend geval – uitsluiting van eigen voorwaarden van de klant. Aanvullingen en/of afwijkingen op onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden in voorkomend enkel voor die overeenkomst waarvoor ze zijn gemaakt. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Culligan en de klant kunnen door de klant niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Culligan.

 

Artikel 1 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Offertes en prijsindicaties door Culligan, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder of koper de overeenkomst heeft ondertekend.

 

Artikel 2 – VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst heeft tot voorwerp:

• De verhuur of verkoop van een of meerdere waterfonteinen door Culligan aan de klant, op de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen lokatie(s);

• De indienststelling en aansluiting op het elektriciteitsnet ervan en, in voorkomend geval, voor de leidingwaterfonteinen, op het leidingwaternet voor zover dat het net door de klant is ingericht volgens de normen die Culligan daartoe oplegt. Zo dit niet het geval is, kan Culligan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien het (de) toestel(len) niet binnen de overeengekomen termijn (kunnen) worden geïnstalleerd;

• Het onderhoud ervan volgens de periodiciteit die in de bijzondere voorwaarden is vastgelegd;

• De verkoop van water voor de waterkoelers. In het kader van een overeenkomst met betrekking tot een waterkoeler, verbindt de klant zich ertoe de flessen water uitsluitend bij Culligan aan te kopen. Indien wordt vastgesteld dat de klant op een waterkoeler die hem onder de voorwaarden van onderhavig contract is toevertrouwd, water gebruikt dat niet van Culligan afkomstig is, kan Culligan onmiddellijk, en zonder opzeg, het contract beëindigen en zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing.

 

Artikel 3 – DUUR en STILZWIJGENDE VERLENGING

De overeenkomst wordt, tenzij anders bedongen in de bijzondere voorwaarden, afgesloten voor een bepaalde duur van 60 maanden en gaat van start op de 1e of 15e van de maand, volgend op de dag waarop de fontein(en) effectief is (zijn) geïnstalleerd. Tenzij een van de partijen minstens 3 maanden voor de einddatum van de overeenkomst per aangetekend schrijven haar intentie kenbaar maakt de overeenkomst tegen het einde van haar duur te willen beëindigen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor 12 maanden en zo totdat deze tweede termijn en de daaropvolgende verstrijken.

 

Artikel 4 – VROEGTIJDIGE BEEÏNDIGING

Indien de klant de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd, is deze laatste gehouden tot betaling van een vergoeding aan Culligan dewelke gelijk is aan de som van de huurgelden die, indien de huurovereenkomst niet zou zijn beëindigd, verschuldigd zouden zijn geweest tot het einde van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – PRIJZEN

In geval van huur, wordt de in de bijzondere voorwaarden vermelde huurprijs jaarlijks geïndexeerd, dit telkens in de maand die de datum waarop de overeenkomst verjaart, voorafgaat. De indexering wordt berekend op basis van de algemene index der consumptieprijzen volgens onderstaande formule:  (basishuur x nieuwe index) / aanvangsindex. De basishuur is de huurprijs die in de bijzondere voorwaarden vermeld wordt. De nieuwe index is deze van de 2de maand voorafgaand aan de verjaardag van het contract. De aanvangsindex is deze van de 2de maand voorafgaand aan de maand waarin onderhavige overeenkomst werd afgesloten.

In geval van huur van waterfonteinen wordt een waarborg in rekening gebracht.

Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een stijging van de kostprijs en belastingen met zich meebrengen, zoals een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, koersen, transportkosten, invoerrechten etc., dan kan Culligan de opgetreden prijsstijging aan de klant doorrekenen in de gepaste verhouding. De kilometerheffing wordt voor elke levering in rekening gebracht.

De gefactureerde prijs voor flessen water zal overeenkomen met het geldende tarief van Culligan op dat moment. Elke wijziging van het tarief wordt van kracht 30 kalenderdagen nadat de klant ervan op de hoogte is gebracht.

Elke bestelling houdt de levering en/of facturatie in van minstens 6 flessen van 18,9 liter of 8 flessen van 13 liter of 10 flessen van 12 liter of toebehoren ter waarde van minstens 75 euro excl. btw. Indien het aantal flessen of de waarde van de toebehoren niet wordt bereikt, behoudt Culligan zich het recht voor administratie- en/of leveringskosten aan te rekenen. Bij iedere verkoop- of huurfactuur wordt de recyclagebijdrage in rekening gebracht.

 

Het verbruik van elektriciteit en water is steeds ten laste van de klant.

 

Artikel 6 – LOCATIE, LEVERING EN PLAATSING

De door Culligan vooropgestelde leveringstermijnen houden steeds een inspanningsverbintenis in hoofde van Culligan in. Een eventuele vertraging in de uitvoering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De koper of huurder is gehouden om voorafgaand aan de levering, op zijn kosten, op het in de bijzondere voorwaarden overeengekomen adres de nodige voorzieningen te treffen (zoals aansluitingen voor elektriciteit en water). De klant verbindt zich ertoe een installatiekost te betalen voor de plaatsing van de goederen op locatie. De gehuurde uitrusting zal enkel worden gebruikt op het in de overeenkomst vermelde adres en mag niet worden verwijderd of verhuisd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Culligan. De fontein(en) moet(en) worden geplaatst op een zuivere, hygiënische, droge plek, beschut tegen rechtstreeks zonlicht of te helder licht en tegen extreme temperaturen, dat wil zeggen minder dan 5°C of meer dan 30°C.

 

Artikel 7 – GEBRUIK

De klant verklaart te zijn ingelicht over de eigenschappen en gebruiksvoorwaarden van de goederen die zij huurt/hem ter beschikking worden gesteld. De klant verbindt zich ertoe om zorg te dragen voor de gehuurde en ter beschikking gestelde goederen en deze aan het einde van het contract terug te geven in dezelfde staat als deze waarin zij ze heeft ontvangen, met uitzondering van normale slijtage. In dat verband verbindt de klant zich ertoe de goederen bij levering na te kijken en Culligan binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk te informeren in geval van klachten, bij gebreke waarin de goederen worden geacht in perfecte staat te zijn afgeleverd. De toestellen evenals de flessen die Culligan ter beschikking stelt, mogen door de klant voor geen andere doeleinden worden aangewend dan deze waarvoor de overeenkomst werd afgesloten, dat wil zeggen, het leveren van water voor menselijke consumptie.  De klant verbindt zich ertoe zelf geen elke interventie op de fontein uit te voeren of door derden te doen uitvoeren. Elke fles waarvan de dop is verwijderd of die zodanig aan de buiten- of binnenkant is beschadigd dat ze niet meer kan worden hergebruikt, wordt tegen het geldende tarief aan de klant aangerekend.

De regelmatige desinfectie is ten laste van Culligan, doch de klant moet erop toezien dat de fontein normaal wordt onderhouden en beschermd tegen stof en de zon. Culligan wijst elke verantwoordelijkheid van zich af in geval van nalatigheid door de klant op dit gebied. De klant verbindt zich ertoe de gebruikers op de hoogte te brengen van de goede praktijken voor het gebruik, zoals de fontein en flessen met zuivere handen bedienen, de buizen van de wateruitlaat niet aanraken, de beschermdop verwijderen alvorens een nieuwe fles aan te slaan, en daarop ook toe te zien. De klant zal er, in geval van een waterkoeler, ook op toezien dat dezelfde fles niet langer op de koeler open blijft. De klant zal de nodige parameters met betrekking tot de goede werking van de waterkoeler regelmatig controleren.  In geval van een lek zal de klant de fles op de fontein onmiddellijk verwijderen en Culligan verwittigen. De klant zal, in geval van een leidingwaterfontein, indien het leidingwater vervuild is, het verdere gebruik ervan verbieden en Culligan verwittigen. In geval van een lek van de leidingwaterfontein, de toevoerklep van de fontein onmiddellijk sluiten en Culligan verwittigen. Indien hij meer dan 48 uur afwezig zal zijn, verbindt de klant zich ertoe de toevoerklep van de fontein te sluiten.

De klant verbindt zich er in elk geval toe Culligan onverwijld te verwittigen bij elke schade of defect aan de goederen.

 

Artikel 8 – ONDERHOUD VAN HET MATERIAAL

Culligan verbindt zich ertoe het aan de klant verhuurde materiaal periodiek te onderhouden. Culligan zal de defecte uitrusting op haar kosten vervangen voor zover deze uitrusting op een verantwoorde manier en volgens de hierboven opgesomde voorwaarden door de klant werd gebruikt. Indien het materiaal defect is, verbindt Culligan zich ertoe zo spoedig mogelijk de nodige herstellingen uit te voeren. De klant verbindt zich ertoe Culligan tijdens de kantooruren steeds toegang te verschaffen tot de lokalen waar de materialen werden geplaatst, teneinde Culligan toe te laten het onderhoud en herstellingen uit te voeren.

 

Artikel 9 – AANSPRAKELIJKHEID

Tenzij voor wat betreft normale slijtage en fouten eigen aan de materialen, is de klant aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van de gehuurde goederen door om het even welke reden. In voorkomend geval zal de klant Culligan daarvan binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk van in kennis stellen. De klant zal een verzekeringspolis afsluiten om haar aansprakelijkheid ter zake te dekken.

Culligan geeft geen enkele garantie, op welke wijze dan ook, buiten diegene welke expliciet zijn vermeld. Als dusdanig kan Culligan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan het gebruik door de huurder/koper van de goederen. Culligan wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige directe of gevolgschade (winstderving, financieel verlies, onderbreking van de werkzaamheden, verlies van gegevens …).  Wat betreft de waterkoelers die aangesloten zijn op de waterleiding kan Culligan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die veroorzaakt wordt door het water afkomstig van de waterleiding. Culligan kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele onregelmatigheden inzake de kwaliteit van het water dat toegevoerd wordt via de waterleiding. De totale aansprakelijkheid van Culligan is in elk geval beperkt tot de onder de huur- of verkoopovereenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

 

Artikel 10 –  KLACHTEN – BETALING

Klachten betreffende levering dienen binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk en precies ter kennis worden gebracht aan Culligan, waarna de levering definitief wordt geacht te zijn aanvaard.

Inden de klant niet akkoord gaat met de facturatie, is de klant gehouden deze facturatie per aangetekend schrijven gemotiveerd en precies te protesteren en dit binnen een periode van 14 kalenderdagen. Indien de facturen niet binnen de voormelde termijn worden geprotesteerd, dan wordt de facturatie geacht te zijn aanvaard.

De klant blijft in gebreke na het verlopen van de op de facturen vermelde vervaldag zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Bij niet-betaling op een factuur op haar vervaldag begint een intrest te lopen van 12% per jaar, te rekenen vanaf de dag van de betreffende vervaldag tot de dag waarop algehele betaling is ontvangen. In voorkomend geval is wederpartij, buiten de intresten en inningskosten, tevens een schadevergoeding verschuldigd van 12% op de hoofdsom van de factu(u)r(en), met een minimum van 125,00 euro.

 

Artikel 11 – MOGELIJKHEDEN TOT ONTBINDING EN ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING

Indien de klant in gebreke blijft tijdig te betalen of in gebreke blijft andere verbintenissen in de overeenkomst na te leven, dan behoudt Culligan zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen nadat de klant binnen een termijn van 15 kalenderdagen na verzending geen positief gevolg heeft gegeven aan de aangetekende ingebrekestelling door Culligan waarin de klant werd verzocht zijn verplichtingen na te komen.  In voorkomend geval worden alle krachtens de overeenkomst nog verschuldigde bedragen, met inbegrip van de huur voor de resterende duur van de overeenkomst, onmiddellijk opeisbaar.

Culligan is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen en zich daarop weer in het bezit van het verhuurde te stellen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, in geval van faillissement van de klant, ontbinding van de klant en/of beslag op de aan de klant verhuurde/ter beschikking gestelde goederen.

 

Artikel 12 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkheid en het risico over verkochte goederen en hun toebehoren op de klant overgaan bij levering. De verkochte goederen blijven evenwel eigendom van Culligan zolang de klant zijn verplichtingen niet volledig heeft vervuld, onder andere niet het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald en/of eventuele nalatigheidsintresten of bijkomende kosten nog verschuldigd is. Het is aan de wederpartij verboden de goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald.

Culligan blijft ook steeds eigenaar van gehuurde goederen en van de flessen die het aan de klant geleverde water bevatten. Voor elke fles wordt statiegeld geïnd.

 

 

 

Artikel 13 – OVERDRACHT

De klant verbindt zich ertoe onderhavig contract of de gehuurde uitrusting niet te verkopen, over te dragen, te onderverhuren, in onderpand te geven, met een hypotheek te belasten of te bezwaren en niet te verdragen dat tegen voornoemde overeenkomst of uitrusting een privilege of een andere last wordt opgelegd. Culligan kan zijn rechten en plichten die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien aan elke derde, natuurlijke of rechtspersoon, overdragen. De klant ziet af van elke officiële verwittiging van overdracht en erkent bij voorbaat de rechten van de verkrijger om de rechten van Culligan die uit onderhavige overeenkomst voortvloeien, te laten gelden. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, wordt Culligan geacht bevrijd te zijn van al zijn verplichtingen op grond van onderhavig huurcontract in de mate waarin voornoemde verkrijger voornoemde verplichtingen op zich neemt.

 

Artikel 14  TERUGGAVE

Vanaf het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, verbindt de klant zich ertoe de gehuurde goederen en de flessen aan Culligan terug te geven en de goederen onverwijld ter beschikking te stellen voor ophaling, tijdens de kantooruren. Per waterfontein zal hiervoor een ophaalkost aangerekend worden.

Deze teruggaveverbintenis betreft een resultaatsverbintenis. In geval van laattijdige teruggave is de klant, gedurende de periode voorafgaand aan de effectieve teruggave, verplicht Culligan elke maand het dubbele van de contractuele huurprijs te betalen. Bij gebrek aan teruggave binnen 2 maanden na het einde van de overeenkomst, of in geval van teruggave van een buiten gebruik gestelde fontein, is de klant Culligan van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 700,00 euro excl. btw per betrokken fontein.

 

Artikel 15 – OVERMACHT OF ONMOGELIJKHEID TOT UITVOERING

Culligan is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot enige verbintenis tegenover de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Culligan geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Culligan, zelfs al was de omstandigheid voorzienbaar.

De volgende gevallen worden onder meer als overmacht beschouwd : staking, lock-out, brand, epidemie, oorlog, door de overheid eenzijdig opgelegde maatregelen die de werking van de onderneming ernstig verstoren, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-storingen, schaarste in de waterbevoorrading. In voorkomend geval ziet de klant af van het vorderen van elke vorm van schadevergoeding ten aanzien van Culligan en zo de toestand van overmacht langer dan twee maanden duurt kan Culligan de overeenkomst eenzijdig ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

Alle overeenkomsten en geschillen met Culligan worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van de plaats waar de zetel of een vestigingseenheid van Culligan is gevestigd, of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel of een vestigingseenheid van de klant, bevoegd.

 

Artikel 17 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In verband met en voor de uitvoering van de overeenkomst met Culligan, draagt de klant persoonsgegevens over aan Culligan en machtigt zij Culligan om deze persoonsgegevens te verwerken met als doel:

 • toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel

 • het leveren en eventueel de installatie van producten, al dan niet gepersonaliseerd

 • klantenbeheer, facturatie en boekhouddoeleinden

 • aanbieden van informatie

 • leveren van algemene en persoonlijke dienstverlening

 • uitsturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk kunnen zijn voor u

 • het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordelingen

 • het verlenen van technische ondersteuning, dienst na verkoop

 • het verbeteren van algemene en persoonlijke dienstverlening

 • het verbeteren van de aangeleverde producten, al dan niet gepersonaliseerd

 • de detectie en het voorkomen van fraude, fout en of criminele gedragingen

 • marketing doeleinden

Culligan verbindt er zich ertoe om de in het kader van de overeenkomst door de klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. De gegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik door Culligan. Persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn, tenzij het gaat om onderaannemers die mee instaan voor de levering van het product of uitvoering van de overeenkomst. Deze onderaannemers zullen enkel de persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden vermeld in dit privacy statement.

Culligan heeft alle nodige juridische en technische maatregelen genomen om een ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonlijke gegevens te vermijden, de verwerking ervan zal plaatsvinden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en – verwerking. De klant heeft het recht de verstrekte persoonsgegevens aan te passen of te bekijken.

 

Artikel 18 – SLOTBEPALING

In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

Algemene huur – en verkoopvoorwaarden NV Culligan Belgium (Waterverzachters)

Alle met onze vennootschap afgesloten contracten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

 

1.  Bestellingen worden slechts definitief na aanvaarding door een daartoe bevoegd mandataris van de vennootschap. Behoudens kennisgeving van weigering van de bestelling door de vennootschap binnen de 7 werkdagen na de datum van de bestelling zal deze geacht worden aldus aanvaard te zijn. Dit alles onder voorbehoud van het recht van de klant om indien dit bij wet is toegestaan aan de bestelling te verzaken en mits zulks binnen en met naleving van de daartoe door de wet gestelde termijn en voorwaarden geschiedt.

 

2. De prijzen zijn te verstaan: geleverd franco aan huis en exclusief BTW.

 

3. Bij bestelling waarvan het globaal bedrag lager is dan € 24,79 per factuur, zal een som gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de factuur en €24,79 worden aangerekend voor administratieve en handelingskosten.

 

4. De vennootschap heeft het recht contante betaling bij levering te eisen. In tegengesteld geval zijn de facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met:

(i) 15 % van deze bedragen, zonder dat deze vergoeding echter lager zal kunnen zijn dan € 49,58. Deze contractuele bepaling is een forfaitair en onherroepelijk strafbeding, overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek; en

(ii) nalatigheidsintresten vanaf de vervaldatum tegen een intrestvoet van 1% per maand en verschuldigd voor iedere aangevangen maand.

 

5. Alle risico’s op verlies of beschadiging gaan over op de klant bij levering. De vennootschap blijft eigenaar van de geleverde goederen tot bij integrale betaling van haar factuur.

 

6. De vertegenwoordigers van de vennootschap zijn gemachtigd gelden te innen.

 

7. Tenzij de leveringstermijn uitdrukkelijk als een essentiële voorwaarde van het contract wordt gestipuleerd, is de klant niet gerechtigd om bij vertraging in de levering de goederen te weigeren, noch de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen.

 

8. Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval bij levering van de goederen te worden gemeld. Klachten op grond van andere gebreken moeten op straffe van verval binnen korte termijn worden gemeld d.i. binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling en binnen de waarborgtermijn die geldt voor het onderdeel dat het voorwerp van de klacht uitmaakt.

De klachten moeten schriftelijk worden medegedeeld met opgave van het voorwerp en de redenen. De klant zal de richtlijnen van de vennootschap of haar vertegenwoordigers voor het nazicht of terbeschikkingstelling van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft stipt opvolgen.

De verplichtingen van de vennootschap voor gebreken in het materiaal zijn beperkt tot die welke zijn bepaald onder hiernavolgend punt B (Waarborg).

 

9. De bestelling maakt – onder voorbehoud van de gebeurlijke toepassing van dwingende wetsbepalingen

– een onherroepelijke verbintenis uit voor de klant. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval met meer dan 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de bestelling worden verdaagd.

Indien de klant binnen deze termijn niet tot afname overgaat, mag de vennootschap naar haar uitsluitende keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst afdwingen dan wel de overeenkomst beëindigen onder verplichting voor de klant tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de aankoopprijs van het aangekochte materiaal.

 

10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd de bepalingen van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, indien van toepassing.