Algemene voorwaarden waterverzachters

ALGEMENE HUUR- EN VERKOOPVOORWAARDEN  (WATERVERZACHTERS)

Alle met onze vennootschap afgesloten contracten zijn onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.

 

1.  Bestellingen worden slechts definitief na aanvaarding door een daartoe bevoegd mandataris van de vennootschap. Behoudens kennisgeving van weigering van de bestelling door de vennootschap binnen de 7 werkdagen na de datum van de bestelling zal deze geacht worden aldus aanvaard te zijn. Dit alles onder voorbehoud van het recht van de klant om indien dit bij wet is toegestaan aan de bestelling te verzaken en mits zulks binnen en met naleving van de daartoe door de wet gestelde termijn en voorwaarden geschiedt.

 

2. De prijzen zijn te verstaan: geleverd franco aan huis en exclusief BTW.

 

3. Bij bestelling waarvan het globaal bedrag lager is dan € 24,79 per factuur, zal een som gelijk aan het verschil tussen het bedrag van de factuur en €24,79 worden aangerekend voor administratieve en handelingskosten.

 

4. De vennootschap heeft het recht contante betaling bij levering te eisen. In tegengesteld geval zijn de facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande aanmaning vermeerderd worden met:

(i) 15 % van deze bedragen, zonder dat deze vergoeding echter lager zal kunnen zijn dan € 49,58. Deze contractuele bepaling is een forfaitair en onherroepelijk strafbeding, overeenkomstig artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek; en

(ii) nalatigheidsintresten vanaf de vervaldatum tegen een intrestvoet van 1% per maand en verschuldigd voor iedere aangevangen maand.

 

5. Alle risico’s op verlies of beschadiging gaan over op de klant bij levering. De vennootschap blijft eigenaar van de geleverde goederen tot bij integrale betaling van haar factuur.

 

6. De vertegenwoordigers van de vennootschap zijn gemachtigd gelden te innen.

 

7. Tenzij de leveringstermijn uitdrukkelijk als een essentiële voorwaarde van het contract wordt gestipuleerd, is de klant niet gerechtigd om bij vertraging in de levering de goederen te weigeren, noch de bestelling te annuleren of schadevergoeding te vorderen.

 

8. Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval bij levering van de goederen te worden gemeld. Klachten op grond van andere gebreken moeten op straffe van verval binnen korte termijn worden gemeld d.i. binnen een termijn van 8 dagen na vaststelling en binnen de waarborgtermijn die geldt voor het onderdeel dat het voorwerp van de klacht uitmaakt.

De klachten moeten schriftelijk worden medegedeeld met opgave van het voorwerp en de redenen. De klant zal de richtlijnen van de vennootschap of haar vertegenwoordigers voor het nazicht of terbeschikkingstelling van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft stipt opvolgen.

De verplichtingen van de vennootschap voor gebreken in het materiaal zijn beperkt tot die welke zijn bepaald onder hiernavolgend punt B (Waarborg).

 

9. De bestelling maakt – onder voorbehoud van de gebeurlijke toepassing van dwingende wetsbepalingen

– een onherroepelijke verbintenis uit voor de klant. De opgegeven leveringstermijn kan in geen geval met meer dan 1 jaar te rekenen vanaf de datum van de bestelling worden verdaagd.

Indien de klant binnen deze termijn niet tot afname overgaat, mag de vennootschap naar haar uitsluitende keuze ofwel de uitvoering van de overeenkomst afdwingen dan wel de overeenkomst beëindigen onder verplichting voor de klant tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de aankoopprijs van het aangekochte materiaal.

 

10. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd de bepalingen van de Wet van 14 juli 1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, indien van toepassing.

Snel geholpen